Nowi członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

dsc_1277Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, działa pod wyższym kierownictwem Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. SKC działa w Kościele Katolickim w oparciu o Statuty Generalne Dobroczynnego Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, które zostały zatwierdzone przez Papieską Radę do Spraw Świeckich 24 maja 1988 r. Stowarzyszeni żyją  wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu Chrztu świętego. Uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła. Patronką jest św. Maria De Mattias. Celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu. Kandydaci do SKC po pewnym okresie formacji składają przyrzeczenia na Mszy św. i otrzymują legitymację oraz znak przynależności: serduszko z kroplami Krwi Chrystusa. 1 grudnia w parafii Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w czasie uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. Krzysztofa  Smardzewskiego SDB i ks. Zenona Wachowicza SDB – opiekuna SKC, w obecności Moderatorki Regionu s. Haliny Cyganowskiej ASC, 42 osoby złożyły przyrzeczenia, otrzymały Legitymacje oraz serduszka i zostały oficjalnie przyjęte do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Grupa powstała 7 marca 2002 r. z inicjatywy p. Elżbiety Salamon i składa się z 6 róż Różańca do Krwi Chrystusa. Od wielu lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest formowana przez s. Halinę ASC oraz uczestniczy w sesjach w Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias w Bolesławcu. SKC realizuje swoje cele i zadania po przez życie sakramentalne członków (szczególnie częsty udział w Eucharystii i regularne przystępowanie do sakramentu pojednania), życie słowem Bożym, rozważanym osobiście i we wspólnocie, modlitwę osobistą i wspólnotową, ukierunkowaną na tajemnicę paschalną,aktywny udział w życiu wspólnoty parafialnej,pomoc osobom ubogim, chorym, samotnym, zagubionym.

Z Chocianowa do Krakowa

Nasza parafia w dniach 18-19 listopada zorganizowała pielgrzymkę do Krakowa. W czasie pielgrzymki jej uczestnicy zwiedzali Katedrę Wawelską, Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.  Szczególnym momentem było uczestnictwo we Mszy św. wraz z przyjęciem Jezusa za Króla i Pana.dsc_1239